گواهینامه ها

سازمان نظام صنفی رایانه ایی
فعالیت در حوزه افتا
اطلاعات نظام فنی و اجرایی کشور