ارائه راهکارهای ذخیره سازی
ارائه راهکارهای جامع مراکز داده
ارتقا سطوح امنیتی در شبکه و سرویس‌ها
ارائه طرحهای مبتنی بر مجازی سازی