تست نفوذ(pen test)

تست نفوذ(Pen Test): تست نفوذ(pentest) یک پروسه سیستماتیک برنامه ریزی شده است که جهت به کارگیری آسیب پذیری ها و حفره های امنیتی سرور، شبکه و برنامه های متصل به ان را چک میکند به صورتی که تست نفوذ(pentest) می تواند …

سرویس های زیرساخت شبکه

سرویس های زیرساخت شبکه:   یکی از الزامات در زیرساخت شبکه‌های امروزی، ارائه سرویسهایی پایه‌ای است که بدون آنها تقریباً سرویسهای اصلی قادر به عملکرد خود نیستند. به این سرویسهای پایه‌ای، اصطلاحاً سرویسهای زیرساخت گفته می‌شود که اهم آنها عبارتند از: …