مشاوره و نظارت

مشاوره و نظارت:   مشاوره: با توجه به سرعت زیاد در رشد تکنولوژی‌های مرتبط با حوزه ICT و در نظر گرفتن عمر مفید سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، انتخاب یک سیستم با توجه به ماتریس سه پارامتری (هزینه، کارآمدی، عمر) کار چندان …