پروتکل  IEEE 802.1 X

پروتکل   IEEE ۸۰۲.۱ X همانطور که می‌دانیم در اکثر شبکه‌های سازمانی، سیستمهای کاربران عضو Active Directory بوده و اتصال فیزیکی یک کامپیوتر متفرقه مانند Laptop توسط یک مهمان به شبکه و دسترسی غیر مجاز به منابع موجود می‌تواند تهدیدی برای امنیت …