طراحی و معماری شبکه

طراحی و معماری شبکه (LAN, Campus LAN ,WAN):       در طراحی و معماری، شبکه‌ها را براساس تعداد Node  به دسته زیر تقسیم می کنیم: Small Network:  شبکه هایی با حداکثر ۲۰۰ سرویس گیرنده Medium – Size Network:  شبکه هایی …