حفظ اطلاعات محرمانه(DLP)

حفظ اطلاعات محرمانه(DLP): یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران IT حفاظت از اطلاعات حساس درون سازمانی بوده است. بگونه ایی که این نگرانی همیشگی وجود دارد که سرقت یا نشت اطلاعات بصورت غیرعمدی از درون شبکه صورت نگیرد؛ یا در …

راهکارهای SIEM

قابلیت های الزامی و ویژگی های فنی سامانه   SIEM ابزار SIEM بعنوان تامین کننده اصلی ورودی های مرکز SOC بمنظور رصد و پایش زیرساخت های تحت پوشش بکار می رود. این ابزار بعنوان هسته اصلی مرکزعملیات امنیت عمل می کند. در …